Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al door ons aangegane overeenkomsten

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘cliënt’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten.

3. Met “hij” als verwijzing naar de cliënt wordt ook bedoeld “zij” dan wel elke andere rechtspersoon.

4. Waar contextueel van toepassing geldt dat voor “RA Bewindvoering Nederland B.V.” tevens wordt bedoeld de (wettelijk) erkend vertegenwoordiger, medewerker dan wel hulpverlener van RA Bewindvoering Nederland B.V..

5. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk met RA Bewindvoering Nederland B.V. zijn overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· Cliënt : De natuurlijke persoon of personen die als cliënt wordt aangenomen bij RA Bewindvoering Nederland B.V..

· RA Bewindvoering Nederland B.V.: RA Bewindvoering Nederland B.V. is het kantoor RA Bewindvoering Nederland B.V. gevestigd te Dronten dat zich bezig houdt met de uitvoering van budgetbeheer/schuldhulpverlening. Dan wel het beschermingsbewind ten behoeve van de cliënt.

· Beheeerrekening: Een door RA Bewindvoering Nederland B.V. geopende rekening voor de cliënt waarop diens inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten alsmede eventuele reserveringen plaatsvinden.

· Leefgeldrekening: Een rekening die door RA Bewindvoering Nederland B.V. wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

· Leefgeld: De periodieke vergoeding die de cliënt op basis van het vastgestelde inkomensplan ontvangt om te voorzien in de huishoudelijke uitgaven.

· Budgetplan: Het in overleg met de cliënt dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan alsmede de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de toekenning daarvan wordt vastgesteld.

· Inkomen: Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;

Artikel 3 Algemeen

1. Aanname van cliënten door RA Bewindvoering Nederland B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door cliënt is gegeven. Cliënt staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de werkzaamheden essentiële informatie heeft gegeven

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen RA Bewindvoering Nederland B.V. en cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met RA Bewindvoering Nederland B.V., waarbij derden betrokken worden.

4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop de opdracht dienstverlening en stabilisatieovereenkomst door cliënt en ons zijn ondertekend.

2. De cliënt is aan zijn overeenkomst, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na het verstrijken van 14 werkdagen. Indien cliënt binnen deze periode de overeenkomst wenst te ontbinden zullen de reeds voor hem verrichtte werkzaamheden -middels een gespecificeerde nota- op uurtarief in rekening worden gebracht. Het uurtarief bedraagt €85ex btw, de reiskosten €0,21 per kilometer gerekend vanaf kantoor of locatie consulent. Mocht client willen beindigen na deze 14 werkdagen, dan gelden de kosten zoals vermeldt in het document ”Overzicht Kosten” welke u heeft ontvangen en ondertekend.

3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de cliënt verzonden overeenkomstbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de cliënt van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit binnen 14 dagen na dagtekening van onze overeenkomstbevestiging, schriftelijk worden medegedeeld.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden en het betrekken van derden daarbij

1. RA Bewindvoering Nederland B.V. voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft RA Bewindvoering Nederland B.V. het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met cliënt en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3. RA Bewindvoering Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met cliënt zijn aangegaan.

4. RA Bewindvoering Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 6 Budgetplan

1. RA Bewindvoering Nederland B.V. stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de vertegenwoordiger van cliënt een budgetplan op.

2. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.

3. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door RA Bewindvoering Nederland B.V. hiervoor gereserveerd.

4. Roodstand op de leefgeldrekening is niet toegestaan.

5. Indien RA Bewindvoering Nederland B.V. en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt RA Bewindvoering Nederland B.V. de inhoud van het plan.

7. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door RA Bewindvoering Nederland B.V. en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen. Bij onderbewindstelling behoudt RA Bewindvoering Nederland B.V. zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen voor wat betreft de achterstanden.

9. Het betalingsschema wordt pas opgemaakt als cliënt financieel stabiel is. RA Bewindvoering Nederland B.V. bepaalt wanneer cliënt stabiel is.

Artikel 7 Verplichtingen RA Bewindvoering Nederland B.V. en cliënt:

1. RA Bewindvoering Nederland B.V. zal de cliënt periodiek informeren over de voortgang van zaken, daarnaast heeft cliënt inzage in zijn financiële dossier middels een digitaal portaal, dan wel digitale verstrekking van documenten.

2. RA Bewindvoering Nederland B.V. heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van voornoemde informatie.

3. De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

4. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan RA Bewindvoering Nederland B.V. mede te delen.

5. De cliënt verplicht zich jegens RA Bewindvoering Nederland B.V. om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat RA Bewindvoering Nederland B.V. hierover vooraf toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in standhouden van een roodstand op een bank en/of girorekening.

Artikel 8 Voorwaarden tot aanname en aanhouden van hulp

1. RA Bewindvoering Nederland B.V. werkt voor wat betreft de schuldhulp voornamelijk met de zogenaamde minnelijke regeling, uitgezonderd het gestelde in regel 5 van dit artikel, en met dien verstande, dat schuldeisers als onderdeel van de budgettering worden meegenomen. Indien gewenst door cliënt zal RA Bewindvoering Nederland B.V. contact opnemen met schuldeiser(s) uit naam van de cliënt teneinde te betrachten de aflossingen binnen het budget en de budgetperiode te laten passen.

2. Aanname van cliënten gebeurt dan ook onder voorwaarde dat zij in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen en zich daar aan te houden gedurende de looptijd van de hulpverlening.

3. Onder het voldoen aan verplichtingen valt mede het voldoen van de afgesproken betalingen aan RA Bewindvoering Nederland B.V. en derde partijen door RA Bewindvoering Nederland B.V. ingeschakeld.

4. RA Bewindvoering Nederland B.V. kan en zal niet garant staan voor een succesvolle overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser aangezien dit afhankelijk is van de medewerking van de schuldeiser(s)

5. Alle tarieven van RA Bewindvoering Nederland B.V. zijn inclusief omzetbelasting, deze belasting wordt tevens doorgerekend aan de debiteur en/of uitkerende instantie.

6. Indien er een verandering optreedt, dan wel kan worden voorzien, dan wel zou kunnen worden verwacht in de financiële situatie van de cliënt, dient hij RA Bewindvoering Nederland B.V. hier van onverwijld in te lichten.

7. Cliënt dient zelf er voor te zorgen dat het inkomenspeil hoog genoeg is en blijft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

8. (On)verwachte uitgaven welke de financiële verplichtingen in gevaar (kunnen) brengen dienen onverwijld te worden gemeld aan RA Bewindvoering Nederland B.V..

9. Indien cliënt niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen is RA Bewindvoering Nederland B.V. gerechtigd in overleg met cliënt de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Eventueel verschuldigde bedragen worden in overleg verrekend en de opgebouwde dossiers geretourneerd aan de cliënt.

10. Alle gelden welke ten goede komen aan cliënt dienen worden gestort op een beheerrekening, alle verschuldigde betalingen zullen hier van worden verricht waarna leefgeld zal worden gestort op een apart te openen leefgeldrekening ten name van cliënt, dan wel een bestaande aparte rekening op de schriftelijk overeengekomen wijze.

11. RA Bewindvoering Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het contract eenzijdig te ontbinden zonder opgaaf van reden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

12. Opzegging van het dossier dient schriftelijk of per e-mail gedaan te worden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 9 Informatie en registratie 

1. RA Bewindvoering Nederland B.V. is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.

2. De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van RA Bewindvoering Nederland B.V..

3. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 10 Reclame door cliënt

Klachten van de cliënt dienen te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht geadresseerd aan de hoofdvestiging. Het klachtenformulier kunt u vinden op onze website: www.rabewindvoering.nl

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de vertegenwoordiger van cliënt, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan.

2. De cliënt is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten.

3. RA Bewindvoering Nederland B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de te behalen en de behaalde resultaten in de ruimste zin des woords aangaande het al dan niet akkoord gaan van crediteuren dan wel de vertegenwoordigers van crediteuren met een voorgestelde regeling. Eventuele (vermeende) uitspraken gedaan dienaangaande door (vertegenwoordiger(s)) van RA Bewindvoering Nederland B.V. zijn hierin nooit bindend.

4. De administratie van RA Bewindvoering Nederland B.V. strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van de door RA Bewindvoering Nederland B.V. verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

5. RA Bewindvoering Nederland B.V. kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door het kantoor conform getekende uittreksels uit haar administratie.

6. Iedere aansprakelijkheid in doen dan wel nalaten van RA Bewindvoering Nederland B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de cliënt ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Bij akkoord van deze algemene voorwaarden geeft de cliënt te kennen dat deze alle pagina´s heeft gelezen, alle benodigde voorlichting heeft ontvangen, voldoende gelegenheid heeft gehad om vragen te stellen en de antwoorden te verwerken